Home » Rynek » Promocja odnawialnych źródeł energii

Promocja odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii są nie tylko bezpieczne dla środowiska, ale także bardzo wydajne. Aby zwiększyć powszechność ich wykorzystania państwa stosują różnego rodzaju mechanizmy promocji i ulgi finansowe dla inwestorów.

ozeOdnawialne źródła energii nie szkodzą środowisku, nie zanieczyszczają atmosfery, a ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Zalicza się do nich przede wszystkim: energię wiatru, energia słoneczna, wody, a także energię pochodzącą z biomasy i z wnętrza ziemi, zwaną energią geotermalną. Do odnawialnych źródeł energii należą również: odpady komunalne i przemysłowe, oraz biogaz powstały w procesach oczyszczania ścieków lub rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Inicjatywy lokalne

Rozpowszechnieniu użytkowania odnawialnych źródeł energii służy szereg inicjatyw lokalnych i międzynarodowych, łącznie z zastosowaniem strategii rozwoju energetyki odnawialnej. Wprowadza się m.in. obowiązek wykazywania w bilansach energetycznych gmin oceny lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii i opłacalności ich wykorzystywania. Zakłady energetyczne zobowiązuje się do zawierania długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii pochodzącej z alternatywnych źródeł, a różnego rodzaju certyfikaty, konkursy bądź przetargi mają stanowić system zachęt. Również Unia Europejska przewiduje różnego rodzaju fundusze celowe, przedakcesyjne i strukturalne, a także ulgi inwestycyjne na wydatki związane z zakupem urządzeń służących do uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Istnieją także szeroki zakres działań mających na celu promowanie odnawialnych źródeł energii. Wprowadza się programy nauczania na wszystkich poziomach szkolnictwa, organizuje się akcje uświadamiające o korzyściach wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Wdrożenie krajowej polityki energii odnawialnej jest bardzo ważne, dlatego powinno być powierzone specjalnym organom, takim jak np. Europejskie Centrum Energetyki Odnawialnej.

Przykładowe programy

W Polsce istnieje wiele programów promujących odnawialne źródła energii. Do najważniejszych z nich należą:

  • Mój Prąd – program dopłat do instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów indywidualnych. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów instalacji, maksymalnie do 20 000 zł.
  • Czyste Powietrze – program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do 90% kosztów wymiany pieca na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła, w tym na pompę ciepła, oraz do 60% kosztów termomodernizacji budynku.
  • Energia dla wsi – program dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii dla rolników i spółdzielni energetycznych. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do 20 mln zł na instalację fotowoltaiki, pomp ciepła, kotłów na biomasę lub biogazu.

Oprócz tych programów, na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce wpływają również inne działania, takie jak:

  • Obniżenie taryf za energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii.
  • Zwolnienie z podatku VAT energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.
  • Zwolnienie z opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odnawialnych źródeł energii.

Dzięki tym działaniom, w Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. W 2022 roku udział ten wyniósł już 26%.

Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Serwis prezentuje wszystko co związane z pomieszczeniami w których wykorzystuje się materiały, jak: płytki ceramiczne, glazura, mozaika, akcesoria i materiały montażowe. Omawiamy aranżacje wnętrz i dodatki dekoracyjne. Znajdziesz tu też wiele cennych porad. Polecamy wypróbowanych fachowców i prosimy o informowanie innych o swoich pozytywnych doświadczeniach.
Prezentacja produktów, zawarta na stronie internetowej, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.